Các câu hỏi để tự hỏi về Kế hoạch Chăm sóc Dự liệu

 • Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị lâm bệnh nặng hoặc bị tai nạn trầm trọng và không thể tự quyết định?
 • Ai sẽ giúp quyết định về y tế giùm quý vị?
 • Làm sao họ biết quý vị muốn gì nếu quý vị không thể tự mình diễn đạt điều đó?

Kế hoạch Chăm sóc Dự liệu là gì?

Kế hoạch Chăm sóc Dự liệu là thủ tục lập kế hoạch trước cho việc chăm sóc sức khỏe trong tương lai của quý vị. Chủ yếu là hoạch định các hình thức chăm sóc sức khỏe quý vị muốn nhận được nếu quý vị lâm bệnh hoặc bị thương nặng trong tương lai và không thể tham gia thảo luận vào thời điểm đó.

Quý vị có thể viết các ý nguyện và giá trị của mình trong Chỉ thị Chăm sóc Dự liệu (Advance Care Directive). Đây là văn bản tạo điều kiện cho quý vị viết ý nguyện của mình bằng giấy tờ về việc điều trị y tế trong tương lai. Quý vị có thể ghi các tuyên bố tổng quát về các giá trị và y nguyện của mình để hướng dẫn các quyết định về điều trị y tế trong tương lai hoặc ghi các hướng dẫn về việc đồng ý hoặc từ chối các hình thức điều trị cụ thể.

Nếu đến lúc quý vị không thể tự nói được, Chỉ thị Chăm sóc Dự liệu của quý vị sẽ giúp hướng dẫn người thân của quý vị và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang chăm sóc quý vị, đưa ra quyết định đúng ý quý vị.

Thể lệ là như thế nào?

A: Chỉ định Người Quyết định về Điều trị Y tế

 • Người Quyết định về Điều trị Y tế là người quý vị chọn để quyết định về y tế, như được nêu trong mẫu đơn pháp lý gọi là mẫu đơn Người Quyết định về Điều trị Y tế.
 • Quý vị nên chọn người quý vị tin tưởng làm người quyết định về điều trị y tế của mình, chẳng hạn như thân nhân, bạn bè hoặc bác sĩ gia đình và chọn người này trong khi quý vị có thể tự quyết định.
 • Khi ký mẫu đơn Người Quyết định về Điều trị Y tế, quý vị minh xác quý vị muốn ai đưa ra các quyết định về điều trị y tế cho mình trong trường hợp quý vị bị bệnh quá nặng để tự quyết định.
 • Quý vị cũng có thể chỉ định Người hỗ trợ. Người hỗ trợ có thể giúp quý vị tự đưa ra các quyết định về y tế trong khi quý vị vẫn có thể tự quyết định. Bác sĩ gia đình (GP) cũng có thể giúp quý vị với những quyết định này.

C: Diễn đạt

 • Thảo luận về các giá trị và ý nguyện về chăm sóc sức khỏe của quý vị với:
  • Người Quyết định về Điều trị Y tế;
  • Bác sĩ gia đình (GP)/bác sĩ và nhóm chăm sóc sức khỏe;
  • Gia đình, bạn bè và Người hỗ trợ.
 • Nói cho họ biết những gì quan trọng với quý vị.

P: Lập văn bản

 • Nếu có điều gì đó quý vị đã nhất quyết, quý vị nên viết điều đó trong Chỉ thị Chăm sóc Dự liệu của mình.
 • Như vậy chắc chắn mọi người đều biết ý nguyện của quý vị.
 • Quý vị có lẽ nên thực hiện việc này nếu quý vị không có người nào để chỉ định làm Người Quyết định về Điều trị Y tế.
 • Bất cứ khi nào đi bệnh viện, quý vị nên mang theo Chỉ thị Chăm sóc Dự liệu của mình để bảo đảm rằng mọi người biết ý muốn của quý vị.
 • Điều cũng quan trọng không kém là thông báo bất kỳ thay đổi nào đối với ý nguyện của quý vị về Người Quyết định về Điều trị Y tế, Người hỗ trợ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Làm thế nào để bắt đầu?

Cách tốt nhất để quý vị bắt đầu Kế hoạch Chăm sóc Dự liệu là nói chuyện với bác sĩ gia đình (GP).

Quý vị cũng có thể truy cập các bản mẫu Kế hoạch Chăm sóc Dự liệu tại: https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/advance-care-planning/acp-forms

 

Cảnh báo

Tài liệu này mô tả việc thực hành thường được chấp thuận tại thời điểm xuât bản. Đây chỉ là bản tóm tắt các kiến thức lâm sàng trong lĩnh vực này. Bệnh viện Tai và Mắt Hoàng gia Victoria không đảm bảo, khẳng định hay ám chỉ rằng các thông tin trong tài liệu này là trọn vẹn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì hệ quả nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này không phù hợp.

Consumer Reviewed Tick logo
 • Advance Care Planning (ACP) – (Vietnamese) #238
 • Owner: Diagnostic Eye Services
 • Last Reviewed: July 10, 2023
 • Next Review: July 10, 2028