Ως εξωτερικός ασθενής (ασθενής που επισκέπτεστε ένα από τα ειδικά οφθαλμιατρικά, ωτορινολαρυγγολογικά ιατρεία μας, χωρίς διανυκτέρευση στο νοσοκομείο) θα αξιολογήσουμε την κατάστασή σας σε ένα από τα εξωτερικά μας ιατρεία, χρησιμοποιώντας μια σειρά από εξειδικευμένες εξετάσεις και θα συζητήσουμε μαζί σας τις επιλογές θεραπείας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το ραντεβού σας μπορεί να διαρκέσει έως τρεις ώρες ή και περισσότερο. Δεν χρειάζεται να φτάσετε πιο νωρίτερα από δέκα λεπτά πριν από το ραντεβού σας. Το να φτάσετε νωρίτερα δεν θα αλλάξει τη σειρά των ραντεβού.

Ως δημόσιο νοσοκομείο, έχουμε έναν αριθμό από γιατρούς και θα ορίσουμε έναν από αυτούς για την επίσκεψή σας. Μπορεί να δείτε τον ίδιο ή διαφορετικό γιατρό σε κάθε ένα από τα ραντεβού σας στα ιατρεία.

As an outpatient (a patient when you visit one of our specialist eye, ear, nose and throat clinics without staying overnight in the hospital) we will assess your condition at one of our outpatient clinics using a range of specialised tests and discuss treatment options with you.

Please note, your appointment may take up to three hours or more. There is no need to arrive any earlier than 15 minutes before your appointment. Arriving earlier will not change the order of appointments.

As a public hospital, we have a number of doctors and will nominate one for your visit. You may see the same or a different doctor for each of your clinic appointments.

Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των Κλινικών;
Δευτέρα έως Παρασκευή από 8:30 πμ έως 5:30 μμ. Σας παρακαλούμε να μην έρχεστε στα ραντεβού σας πάνω από 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα του ραντεβού.
What hours do Clinics operate?
Monday to Friday from 8.30 am to 5.30 pm. Please do not arrive more than 15 minutes before your appointment.
Μπορεί να έρθει κάποιος μαζί μου στο ραντεβού στην κλινική;
Μπορείτε να φέρετε κάποιον μαζί σας. Ωστόσο λόγω των περιορισμένων καθισμάτων, ζητάμε να φέρετε μόνο ένα άτομο παρέα σας. Αν έρχεστε σε οφθαλμική κλινική σας συνιστούμε να μην οδηγήσετε επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν σταγόνες που θολώνουν την όραση.
Can someone come with me to the clinic appointment?
You may bring someone with you. However, due to limited seating we would ask you to bring only one companion. If you are attending an Eye Clinic, we advise you not to drive as eye drops may be used that will blur your vision.
Και αν χρειάζομαι διερμηνέα;
Παρακαλούμε καλέστε το (03) 9929 8234 για να ζητήσετε διερμηνέα. Αν το ραντεβού σας αλλάξει ή δεν μπορείτε να έρθετε – να θυμηθείτε να ειδοποιήσετε το νοσοκομείο για να ακυρώσετε το διερμηνέα.
What if I need an interpreter?
Please contact (03) 9929 8234 to request an interpreter. If your appointment is rescheduled or you cannot attend – remember to contact the hospital to cancel the interpreter.
Και αν είμαι κωφός ή έχω βαρηκοΐα
Αν χρειάζεται να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την TTY (τηλεφωνική γραφομηχανή), καλέστε το National Relay Service στο 133 677. Για να κανονίσετε διερμηνέα Auslan για το ραντεβού σας, παρακαλούμε καλέστε το (03) 9929 8234.
What if I am deaf or hearing impaired?
If you need to contact us using a TTY (telephone typewriter), please call via the National Relay Service on 133 677. To arrange an Auslan interpreter for your appointment, please contact (03) 9929 8234.
Θα μου κοστίσει τίποτα η επίσκεψή μου στην κλινική;
Αν είστε κάτοχος κάρτας Medicare, δεν θα επιβαρυνθείτε χρέωση για να δείτε το γιατρό. Ωστόσο ισχύει χρέωση για τα φάρμακά σας. Η τιμή διαφέρει και ισχύουν εκπτώσεις για τους κάτοχους των καρτών συνταξιούχου και κάρτας υγείας – Pension Card και Health Care Card.
Will my clinic appointment cost me anything?
If you are a Medicare card holder, you will not be charged to see the doctor. You will however be charged for any medications. The price of this varies and discounts apply to Pension and Health Care card holders.
Γιατί πρέπει να συμπληρώσω το Ερωτηματολόγιο Υγείας;
Το ερωτηματολόγιο μας δίνει σημαντικές  πληροφορίες για το γενικό ιστορικό υγείας και θα μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε και να θεραπεύσουμε την πάθησή σας.
Why do I need to complete a Health Questionnaire?
The questionnaire provides us with important information on your general health and medical history, and will help us assess and treat your condition.
Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου;
Ο Χάρτης Ασθενών Κρατικού Νοσοκομείου (Public Hospital Patient Charter) περιγράφει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας ως ασθενής σ΄αυτό το νοσοκομείο και περιλαμβάνει τα εξής:

 • Πρόσβαση σε περίθαλψη ασχέτως της οικονομικής κατάστασης.
 • Περίθαλψη και φροντίδα σε ασφαλές περιβάλλον – συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κατά τη θεραπεία σας και στη συνέχεια ύστερα από την έξοδο από το νοσοκομείο..
 • Πληροφορίες για τη φροντίδα της υγείας σας και το δικαίωμά σας να ζητήσετε δεύτερη γνώμη.
 • Πρόσβαση στο ιατρικό σας αρχείο και τήρηση εχεμύθειας όσον αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • Σεβασμό, αξιοπρέπεια και ενδιαφέρον για την προστασία του απορρήτου σας.
 • Πρόσβαση σε φροντίδα που λαμβάνει υπόψη το δικό πολιτισμικό υπόβαθρο.
 • Τη δυνατότητα να θίγετε θέματα ή απορίες με τον Εκπρόσωπο Ασθενών του νοσοκομείο ή και με εξωτερικούς φορείς.
What are my rights and responsibilities?
The Public Hospital Patient Charter outlines your rights and responsibilities as a patient at this hospital and includes the following:

 • Access to treatment regardless of financial status.
 • Treatment and care in a safe environment – involvement in making decisions about your treatment and ongoing care after discharge.
 • Information about your health care and the right to a second opinion.
 • Access to your medical records and confidentiality for your personal information.
 • Treatment with respect, dignity and consideration of your privacy.
 • Access to culturally sensitive care
 • The ability to raise issues or concerns with the hospital Patient Representative or with external agencies.
 Διατίθενται περισσότερες πληροφορίες από τον Εκπρόσωπο Ασθενών του νοσοκομείου από (03) 9929 8666 από το https://www.safetyandquality.gov.au/consumers/working-your-healthcare-provider/australian-charter-healthcare-rights Further information is available from the hospital Patient Representative on (03) 9929 8666 or at https://www.safetyandquality.gov.au/consumers/working-your-healthcare-provider/australian-charter-healthcare-rights
Απόρρητο
Για πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευσή μας στην προστασία του απορρήτου, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό φυλλάδιο απορρήτου που παρέχεται από το www.eyeandear.org.au ή από το αρμόδιο στέλεχος Privacy Officer στο (03) 9929 8570.
Privacy
For information on our commitment to protecting your privacy, please refer to our Privacy Brochure available at www.eyeandear.org.au or by contacting our Privacy Officer on (03) 9929 8570.

Αποποίηση ευθύνης: Αυτό το κείμενο περιγράφει τη γενικά αποδεκτή πρακτική κατά το χρόνο της δημοσίευσης. Είναι μόνο μια περίληψη των κλινικών γνώσεων σχετικά με τον τομέα αυτόν. Το Νοσοκομείο Royal Victorian Eye and Ear Hospital δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το κείμενο είναι ολοκληρωμένες. Δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια που προκύψει από ακατάλληλη εφαρμογή αυτών των πληροφοριών.

Consumer Reviewed Tick logo
 • Specialist Clinic Information (Greek) #12
 • Owner: Specialist Clinics
 • Last Reviewed: February 6, 2023
 • Next Review: August 11, 2027