Là bệnh nhân ngoại trú (bệnh nhân đến khám bệnh tại các phòng khám chuyên khoa của chúng tôi về mắt, tai, mũi và họng mà không cần ở lại bệnh viện qua đêm) chúng tôi sẽ chẩn đoán tình trạng của quý vị tại một trong các phòng khám cho bệnh nhân ngoại trú của chúng tôi bằng cách dùng nhiều xét nghiệm chuyên khoa và nói chuyện với quý vị về các cách điều trị.

Xin lưu ý rằng cuộc hẹn của quý vị có thể kéo dài đến ba tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Không cần đến quá sớm hơn mười phút trước giờ hẹn của quý vị. Có đến sớm quá cũng sẽ không làm thay đổi thứ tự ưu tiên của các cuộc hẹn.

Là bệnh viện công, chúng tôi có nhiều bác sĩ phụ trách và chúng tôi sẽ cử một bác sĩ để khám cho quý vị. Quý vị có thể gặp cùng một bác sĩ hoặc các bác sĩ khác nhau trong những lần hẹn đến khám bệnh của quý vị.

As an outpatient (a patient when you visit one of our specialist eye, ear, nose and throat clinics without staying overnight in the hospital) we will assess your condition at one of our outpatient clinics using a range of specialised tests and discuss treatment options with you.

Please note, your appointment may take up to three hours or more. There is no need to arrive any earlier than 15 minutes before your appointment. Arriving earlier will not change the order of appointments.

As a public hospital, we have a number of doctors and will nominate one for your visit. You may see the same or a different doctor for each of your clinic appointments.

Giờ làm việc của Phòng khám?
Thứ Hai đến thứ Sáu từ 8.30 giờ sáng đến 5.30 giờ chiều. Xin đừng đến sớm hơn quá 15 phút trước giờ hẹn của quý vị
What hours do Clinics operate?
Monday to Friday from 8.30 am to 5.30 pm.     Please do not arrive more than 15 minutes before your appointment time.
Tôi có thể đi cùng người khác đến buổi hẹn với phòng khám được không? Can someone come with me to the clinic appointment?
Quý vị có thể dẫn theo người đi cùng với mình. Tuy nhiên do chỗ ngồi giới hạn quý vị chỉ nên dẫn theo một người duy nhất. Nếu quý vị đến Phòng khám Mắt, chúng tôi khuyên quý vị không nên lái xe vì thuốc nhỏ mắt có thể làm quý vị mờ mắt. You may bring someone with you. However, due to limited seating we would ask you to bring only one companion. If you are attending an Eye Clinic, we advise you not to drive as eye drops may be used that will blur your vision.
Nếu tôi cần người phiên dịch thì sao?
Vui lòng liên hệ (03) 9929 8234 để yêu cầu phiên dịch viên. Nếu quý vị đặt lại lịch hẹn hoặc không đến được, nhớ liên hệ với bệnh viện để hủy hẹn với người phiên dịch.
What if I need an interpreter?
Please contact (03) 9929 8234 to request an interpreter. If your appointment is rescheduled or you cannot attend – remember to contact the hospital to cancel the interpreter.
Nếu tôi bị điếc hoặc khiếm thính thì sao?
Nếu quý vị cần liên hệ với chúng tôi qua TTY (điện thoại đánh chữ), vui lòng gọi Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc theo số 133 677. Để bố trí người phiên dịch ngôn ngữ Auslan cho buổi hẹn, vui lòng gọi (03) 9929 8234.
What if I am deaf or hearing impaired?
If you need to contact us using a TTY (telephone typewriter), please call via the National Relay Service on 133 677. To arrange an Auslan interpreter for your appointment, please contact (03) 9929 8234.
Tôi có phải trả chi phí cho buổi hẹn với phòng khám không?
Nếu quý vị có thẻ Medicare, quý vị không phải trả phí khi gặp bác sĩ. Tuy nhiên quý vị sẽ phải trả phí cho thuốc được kê toa. Giá thuốc sẽ khác nhau và người có thẻ Pension và Health Care Card sẽ được chiết giảm.
Will my clinic appointment cost me anything?
If you are a Medicare card holder, you will not be charged to see the doctor. You will however be charged for any medications. The price of this varies and discounts apply to Pension and Health Care card holders.
Tại sao tôi phải hoàn thành Bản câu hỏi Sức khỏe?
Bản câu hỏi sẽ cung cấp cho chúng tôi các thông tin quan trọng về tiền sử sức khỏe và y tế của quý vị trên tổng thể cũng như hỗ trợ chúng tôi đánh giá và điều trị bệnh của quý vị.
Why do I need to complete a Health Questionnaire?
The questionnaire provides us with important information on your general health and medical history, and will help us assess and treat your condition.
Tôi có quyền và nghĩa vụ gì?
Điều lệ Bệnh nhân Bệnh viện Công đưa ra các quyền và nghĩa vụ khi là bệnh nhân tại bệnh viện này và gồm những điều sau:

 • Được điều trị mà không phải xem xét về tình trạng tài chính.
 • Được điều trị và chăm sóc trong môi trường an toàn – tham gia trong việc ra quyết định điều trị cho bản thân và chăm sóc sau khi xuất viện.
 • Thông tin về chăm sóc sức khỏe của quý vị và quyền có lời khuyên thứ hai.
 • Tiếp cận với y bạ của mình và thông tin cá nhân được bảo mật.
 • Được điều trị với sự tôn trọng, lịch sự và tôn trọng quyền riêng tư.
 • Được chăm sóc với sự tôn trọng văn hóa
 • Được đặt câu hỏi hoặc vấn đề quan ngại với Đại diện Bệnh nhân của bệnh viện hoặc các cơ quan bên ngoài.

Thông tin thêm có từ Đại diện Bệnh nhân của bệnh viên theo số (03) 9929 8666 hoặc www.health.vic.gov.au/patientcharter

What are my rights and responsibilities?
The Public Hospital Patient Charter outlines your rights and responsibilities as a patient at this hospital and includes the following:

 • Access to treatment regardless of financial status.
 • Treatment and care in a safe environment – involvement in making decisions about your treatment and ongoing care after discharge.
 • Information about your health care and the right to a second opinion.
 • Access to your medical records and confidentiality for your personal information.
 • Treatment with respect, dignity and consideration of your privacy.
 • Access to culturally sensitive care
 • The ability to raise issues or concerns with the hospital Patient Representative or with external agencies.

Further information is available from the hospital Patient Representative on (03) 9929 8666 or at www.health.vic.gov.au/patientcharter

Quyền riêng tư
Để biết thông tin về cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ sự riêng tư của quý vị, vui lòng xem Tập sách Quyền Riêng tư có tại www.eyeandear.org.au hoặc liên hệ Nhân viên Quyền Riêng tư theo số (03) 9929 8570.
Privacy
For information on our commitment to protecting your privacy, please refer to our Privacy Brochure available at www.eyeandear.org.au or by contacting our Privacy Officer on (03) 9929 8570.

Cảnh báo

Tài liệu này mô tả việc thực hành thường được chấp thuận tại thời điểm xuât bản. Đây chỉ là bản tóm tắt các kiến thức lâm sàng trong lĩnh vực này. Bệnh viện Tai và Mắt Hoàng gia Victoria không đảm bảo, khẳng định hay ám chỉ rằng các thông tin trong tài liệu này là trọn vẹn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì hệ quả nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này không phù hợp.

Consumer Reviewed Tick logo
 • Specialist Clinic Information (Vietnamese) #16
 • Owner: Specialist Clinics
 • Last Reviewed: February 6, 2023
 • Next Review: August 11, 2027