Bấm vào dấu hiệu cái loa để nghe thông tin tiếng Việt.
Click on the sound icon to listen to the information in Vietnamese.

Làm thế nào để đặt cuộc hẹn tại Bệnh viện Tai và Mắt
How to get an appointment at the Eye and Ear

Làm thế nào để đi đến Bệnh viện Tai và Mắt
How to get to the Eye and Ear

Những gì sẽ diễn ra trong cuộc hẹn khám ngoại chẩn đầu tiên của quý vị
What to expect at your first outpatient appointment

Thông tin về ban dịch vụ xã hội của chúng tôi và họ có thể trợ giúp về những việc gì
Information on our social services department and the support they can provide

Làm thế nào để đóng góp ý kiến về lần quý vị đến Bệnh viện Tai và Mắt
How to provide feedback on your visit to the Eye and Ear

Hiến Chương Úc về Quyền Chăm sóc Y tế tại Victoria
The Australian Charter of Healthcare Rights in Victoria

Thông tin về các bệnh mắt thường gặp nhất (Information on the most common eye conditions)

Đục thủy tinh thể (Cataracts)

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (Age-Related Macular Degeneration)

Cườm nước (Glaucoma)

Bệnh võng mạc tiểu đường (Diabetic Retinopathy)